Science and Education (Jul 2021)

Yiringli yallig’lanish kasalliklarida hamshiralik ishining ahamiyati

  • Shirinxon Tulanboyevna Abdullayeva

Journal volume & issue
Vol. 2, no. 7
pp. 170 – 177

Abstract

Read online

Xirurgik infeksiya haqida tushincha, o’tkir va surunkali xirurgik infeksiya, maxalliy xirurgik infeksiya kasalliklari etiologiyasi, klinikasi, davolash hususiyatlari hamda ushbu kasalliklarni davolashda hamshiralik ishining ahamiyati haqida so’z yuritiladi.

Keywords