Sosyolojik Bağlam Dergisi (Aug 2022)

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma*

  • Kasım Yıldırım,
  • Savaş Çağlayan

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.2.4
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 2
pp. 157 – 172

Abstract

Read online

Kültürel farklılıkları bilme ve anlama, yaşam kalitesi ve sosyal kültürel iyi oluş hali için çok önemlidir. Çünkü bu süreç farklı kültürlerden insanların kültürlerarası diyalog vasıtası ile toplumsal anlama ve kabul perspektifinin gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Bu kültürlerarası anlamayı geliştirmek için gerekli olan becerilerden birisi de kültürlerarası duyarlılıktır. Bu çalışmanın amacı kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin Türkçe diline uyarlamasına yönelik geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Faktör analizi ve güvenirlik çalışmaları için 375 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Yapılan çalışmalarda 35 maddeden oluşan altı faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Uyarlanan ölçme aracının iç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için .82 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin güvenirlik değerlerinin .50 ve .69 arasında değiştiği görülmektedir. Güvenirlilikle ilgili çok yüksek değerler ortaya çıkmamasına rağmen ölçeğin alt faktörlerine ilişkin güvenirlilik değerlerin kabul edilebilir sınırlarda olduğu ifade edilebilir. Başka bir deyişle ölçekteki maddelerin birbirleriyle ilişkili (homojen) olduğu ve aynı yapıyı ölçtüğü söylenebilir. Bunun yanında yapılan doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum iyilik değerleri (CFI, TLI, RMSA, SRMR) uyarlanan ölçeğin bu yapıda Türkçe dili kontekstinde de kullanılabileceğini göstermiştir.

Keywords