Journal of Competitiveness (May 2011)

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score

  • Kubíčková Dana

Journal volume & issue
Vol. 2011, no. 1
pp. 38 – 48

Abstract

Read online

Finanční výkazy sestavené dle IFRS podávají jinou výpověď o finanční situaci a výkonnosti firmy ve srovnání s finančními výkazy sestavenými dle českých účetních standardů. Bankrotní model Z-score určený pro predikci vývoje finanční situace, je založen na datech poskytovaných finančními výkazy, lze tedy předpokládat, že jeho hodnota a tedy i predikce dalšího vývoje může být využitím IFRS ovlivněna. Ověření této hypotézy bylo provedeno na vybraném souboru firem. Na základě dat dvou souborů finančních výkazů za stejné období, sestavených dle Českých a dle mezinárodních účetních standardů byly zjištěny hodnoty Z-score a jeho dílčích prvků. Výsledky srovnání předpoklad potvrdily, u většiny firem došlo ke snížení hodnoty Z-score, u jedné pětiny firem ke snížení výsledného hodnocení. Výsledky srovnání jsou obsahem tohoto příspěvku, který vznikl jako jeden z výstupů výzkumného projektu registrovaného u Grantové agentury ČR pod evidenčním číslem č. j. 402/09/0225 „Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti“), který je řešen na Ústavu financí a účetnictví na FAME UTB Zlín.

Keywords