Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology (2006-09-01)

ENDOMETRIYAL POLIP ÖN TANILI OLGULARDA HISTEROSKOPI SONUÇLARI (79 OLGU):

  • Eser S. Özyürek,
  • Ismail Tanrikulu,
  • Tülay Kaya,
  • Gürkan Uncu

Journal volume & issue
Vol. 3, no. 3
pp. 187 – 190

Abstract

Read online

AMAÇ: Endometriyal polip ön tanisi alan hastalarda operatif histeroskopi sonuçlarinin retrospektif olarak degerlendirilmesini amaçladik. Planlama: Klinik bulgularin retrospektif analizi. Ortam: Universitesi hastanesi kinigi. Çalisma ve hastalar: 2004-2005 Yillari’nda Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Kadin Hastaliklari ve Dogum Ana Bilim Dali Poliklinigi’ne çesitli nedenlerle basvuran ve endometriyal polip öntanisi almis toplam 79 hasta retrospektif olarak analiz edildiler. Endometriyal polip ön tanilari transvajinal ultrasonografi (TVUSG), veya salin infüzyon sonografi (SIS) ile konulmustu. Histeroskopide kavite içinde yer kaplayan olusumlar elektrokoter ile rezeke edildi ve patolojik incelemeye yollandi. Kavitede lezyon saptanmayan vakalara endometriyal örnekleme yapilarak isleme son verildi. Histeroskopik gözlem sonuçlari, histopatoloji sonuçlari, kullanilan tani yöntemleri ve vakalarin semptomlari incelendiler. Istatistiksel analizde SPSS 13.0 ve Microsoft Excel 2003 kullanildi. Istatistiksel anlamlilik olarak p SONUÇLAR: Histopatolojik sonuçlarin dagilimi: 56(%70,9) endometriyal polip, 8(%10,1) submüköz miyom, 1(%1,3) endometriyal hiperplazi, 14(%17,7) siklüs düzensizliklerine bagli endometriyal degisiklikler seklinde idi. Endometriyal polip ön tanisi almis vakalarin 5(%6,4)’inde endometriyal kavitede histeroskopi ile patoloji saptanmadi. Histeroskopik olarak polip seklinde tanimlanan olgularin 10(%13,5)’unda bir patoloji saptanmadi. TVUSG’nin endokaviter bir patoloji tanimlamada pozitif prediktif degeri (PPD) %79,5; TVUSG+SIS’in, %83,3; histeroskopinin ise %86,4 olarak bulundu. SIS ve hsiteroskopinin PPD’leri farksiz ve TVUSG’ninkinden daha yüksekti. TVUSG ve SIS sonucunda endometriyal kavitede saptanabilen yer kaplayan lezyonlarin çaplari arasinda bir fark yoktu. Histopatolojik sonuçlara göre ise submüköz myom grubu ve normal endometriyum gruplarinda lezyon çaplari anlamli fark gösteriyordu. Lojistik regresyon analizine göre, endokaviter lezyonun polip oldugunu öngörmek için yeterli bir parametre saptanmadi. YORUM: Endometriyal poliplerin varliginda hastalarin basvurularinda en sik gözlenen semptom anormal uterin kanama formlariydi. Bunlar arasinda: menoraji, menometroraji, postmenopozal kanama veya postkoital kanamalar vardir. Bunun disinda hastalar disparüni, dismenore veya infertilite ile basvurabilirler. Tani için, TVUSG’ye ek olarak SIS yapilmasi endometriyal kavite lezyonlari için tanisal hassasiyeti arttirmaktadir. Endometriyal kavitede lezyon öntanilarinda (%6,4) yanlis pozitiflikle karsilasilabilirken; histeroskopik gözlemle dogrulansa bile %13,5’lik bir yanlis pozitiflik orani gözlenmektedir. Polip konumlari, büyüklükleri, semptom türleri polip varligini öngörmekte yeterli degildir. Hasta grubumuzun, büyük olasilikla, yas ortalamasi düsük oldugu için içerdigi malin veya premalin sonuçlar ihmal edilebilecek kadar azdir.

Keywords