Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (2015-06-01)

MPOWER POLİTİKALARININ GENÇ SİGARA KULLANICILARININ SİGARA İÇME İSTEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİYLE ANALİZ EDİLMESİNE DAİR DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

  • Deniz Aytaç,
  • Sabiha Kılıç

DOI
https://doi.org/10.30976/susead.302188
Journal volume & issue
Vol. 15, no. 29
pp. 1 – 37

Abstract

Read online

Çalışmanın amacı, genç sigara kullanıcılarının sigara içme isteği üzerinde MPOWER politikalarının etki düzeyi farklılıklarının belirlenmesidir. Çalışmanın temel varsayımı, sigara içme isteği üzerinde MPOWER politikaları kapsamında oluşturulan altı görsel ile fiyat görselinin farklı düzeylerde etkide bulunduğudur. Bu kapsamda öncelikle bağımlılık teorileri ve devlet müdahalesi konuları incelenmiş olup ülkemizde uygulanan MPOWER politikalarının etki düzeyleri 18-25 yaşları arasında sağ elini kullanan 10 kadın ve 10 erkek genç sigara kullanıcısının gönüllü katılımlarıyla deneysel olarak ölçülmüştür. Deneysel çalışmada EEG(Elektroensefalografi) yönteminden yararlanılmıştır. EEG yöntemiyle genç sigara kullanıcılarının prefrontal lob bölgesinde bulunan AF3, F7, F3, F4, F8, AF4 bantlarına ilişkin ortalama değerler elde edilmiştir. Çalışmanın amacı ve temel varsayımı kapsamında oluşturulan kavramsal modele göre belirlenen beş hipotez ANOVA yöntemiyle analiz edilerek H1, H2, H3 ve H5 kabul edilmiş H4 reddedilmiştir. Çalışmada kullanılan EEG yöntemine ilişkin analiz sonuçlarını desteklemek amacıyla kullanılan anket yöntemiyle elde edilen verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Çalışmada ayrıca deneye katılan kadın ve erkek genç sigara kullanıcılarının sağ, sol ve ön frontal lob ortalamalarına ilişkin veriler de ayrı ayrı analiz edilmiş olup ANOVA analiz yöntemiyle elde edilen verilerle tutarlılık göstermektedir.

Keywords