İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi (2017-06-01)

Etnik Medya Kavramı Çerçevesinde Avusturya’da Türkçe Yayınlanan Gazeteler Üzerine Bir İnceleme

  • Celal HAYIR

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 44

Abstract

Read online

Etnik medya kavramı, çokkültürlü bir toplumda yaşayan azınlıkların, yabancı bir ülkede yaşayan göçmenlerin yayımladığı medya (gazeteler, dergiler, TV ve radyo programları) için kullanılmaktadır. Çokkültürlü bir toplumsal yapıya sahip Avusturya’da yaşayan etnik azınlıklar kendi anadillerinde medya yayımcılığı yapma olanağına sahiptir. Toplumsal entegrasyonun ve toplumsal birliğin sağlanması noktasında etnik medyanın katkısı tartışılmaz bir gerçektir. Göçmenlerin bulundukları ülkelerde ürettikleri etnik medyaların toplumun entegrasyonu ve barış içinde bir arada yaşamasına önemli katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Bugün Türkiye kökenli göçmenler yoğun olarak yaşadıkları Avusturya’da kendi anadillerinde önemli düzeyde gazete yayımlamaktadır. Dergicilikle başlayan bu süreç 1999 yılı itibariyle Türkçe gazete yayımlama sürecine dönüşmüştür. 2000’li yıllardan itibaren de, aylık basılan bu gazetelerin hızla artmakta olduğu tespit edilmiştir. Türkçe basılan gazetelerin Türkiye kökenli göçmenlerin yaşamında oldukça önemli rol oynadığı saptanmıştır. Bu çalışma etnik medya kavramı çerçevesinde Avusturya’da Türkçe yayımlanan gazetelerin (Öneri, Yeni Vatan, Medyatik, Aktüel, Post, Pusula, Yeni Hareket, Avusturya Günlüğü, Ajans, Yeni Nesil, Zaman Avusturya) detaylı bir sorgusunun yapılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışmada konuyla ilgili literatür taraması, gazetelerin analizi ve mülakat yönteminden faydalanılmıştır.

Keywords