Science and Education (Mar 2022)

Ingliz va o`zbek tillarida biznes va turizm terminlarini ishlatish metodikasi

  • Nurbek Oybek o'g'li Ashurov,
  • Feruza Suyunovna Abdullayeva

Journal volume & issue
Vol. 3, no. 2
pp. 605 – 617

Abstract

Read online

Ushbu maqolada biznes turizmiga oid bo`lgan bir qator terminlarning ingliz va o`zbek tillarida leksik-semantik xususiyatlari taxlil qilingan.Turism- bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotining muhim javhalaridan biri bo`lib kelmoqda. Turizmning yangi turlarini paydo bo`lishi bilan yangi terminlari ham vujudga kelmoqda. O`tgan asrda turli sohalarga oid terminlar o`zbek tiliga rus tili orqali Yevropa tillaridan o`zlashgan bo`lsa, bugungi kunga kelib, to`g`ridanto`g`ri chet tillaridan o`zlashmoqda.

Keywords