Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2022)

Tiflis’te Kentleşme ve Kentsel Sorunlar Üzerine Sosyolojik bir Araştırma

  • Ani TARUGISHVILI

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.3.1
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 3
pp. 219 – 235

Abstract

Read online

Modernleşme ve küreselleşmeyle birlikte kentleşme eğilimleri artmış, yaşam biçimlerinde ve mekânsal tezahürde dönüşümler yaşanmıştır. Çeşitli istatistiki veriler dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını göstermektedir. Hızla yayılım gösteren kentsel yaşam pratikleri beraberinde pek çok kentsel sorunu getirmiştir. Kentleşme olgusu ve kentsel sorunların konu edildiği bu çalışma kapsamında Gürcistan’ın başkenti olan Tiflis’te kentleşme eğilimlerine odaklanılmıştır. Sovyetler Birliği’nden ayrıldıktan sonra Gürcistan, şiddetli siyasi ve sosyo-ekonomik problemlerle karşı karşıya kalmıştır. 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Gürcistan’da serbest piyasa ekonomisi modeline geçilmiştir. Belirli bir kent politikasına sahip olmayan ülkede kentleşmenin ilk görünümleri Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaşanmıştır. Bu perspektiften hareketle, çalışma kapsamında Tiflis’in iki farklı Mtatsminda ve Nadzaladevi semtlerinde, kentleşme ve kentsel sorunların incelenmesi araştırma konusu olarak belirlenmiş ve anket tekniğinden yararlanarak veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Tiflis kentinin demografik ve ekonomik özellikleri, toplumsal ilişkileri, göç deneyimleri, aidiyet duygusu, kentlilik algısı ve kentsel sorunları sosyolojik perspektiften hareketle incelenmiştir.

Keywords