Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (2019-12-01)

(MMO)RPG Video Oyun Karakterlerinin Cinsiyet ve Etnik Stereotipleri

  • Uğur Bakan,
  • Ufuk Bakan

DOI
https://doi.org/10.17829/turcom.514500
Journal volume & issue
no. 34
pp. 100 – 114

Abstract

Read online

Oyunlar yalnız bireyler üzerinde doğrudan etkili olmakla kalmayıp, toplumun kültürü, bilgi birikimi, normlarını ve değerlerini de etkilemektedir. Milyonlarca kişiye hitap eden geleneksel medya ortamları gibi video oyunlarının da kişilerin düşünce ve davranışları üzerinde yönlendirici etkisi olup olmadığına yönelik çeşitli metodolojiler ve veri kaynaklarını içine alan birçok araştırma bulunmaktadır. Günümüzde MMORPG tarzı oyunlar gittikçe daha zor görev ve savaşlar hale gelmektedir. Görsel ve yazılı medya gibi farklı medya türleri, farklı stenotipteki insanları buluşturabilen platformlardır. Stereotipler, kişisel olmayan ve aynı topluluk içinde paylaşılarak sürdürülen ortak düşüncelerdir. Stereotipler daha homojen bir yapıya sahipken, önyargılar ise çok sayıda stereotipi (örneğin, ırk, din, cinsiyet klişeleri) kapsayabilmektedir. Bu çalışma, video oyunu karakterlerinin cinsiyet ve etnik stereotipileri ile ırk, cinsiyet, vücut tipleri, cinsel tasvir, kıyafetleri gibi değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. 107 RPG oyunda yer alan toplam 273 (% 46,2) erkek ve 318 (% 53,8) bayan karakter incelenmiştir. Ki-kare analizinin sonuçları, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir

Keywords