Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale (Nov 2015)

INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.164 ŞI 166 CP RM: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE

  • Sergiu BRÎNZA

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 3 (83)

Abstract

Read online

Analiza efectuată în cadrul acestui articol are ca obiect caracteristicile juridico-penale ale infracţiunilor specificate la art.164 şi 166 CP RM. Se argumentează că, în cazul infracţiunii specificate la art.164 CP RM, constrângerea fizică se poate concretiza în: 1) vătămarea intenţionată gravă, medie sau uşoară a integrităţii corporale ori a sănătăţii; 2) violenţa care nu implică un prejudiciu cauzat sănătăţii. În continuare, se arată că oricare din tipurile de arme menţionate în Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă pot fi aplicate ca mijloace de săvârşire a infracţiunii prevă-zute la lit.g) alin.(2) art.164 CP RM. Or, legiuitorul nu a stabilit nicio limitare a tipurilor de arme ce pot fi aplicate la răpirea unei persoane. Contează doar ca armele să fie utilizabile în vederea anihilării unei persoane. Nu în ultimul rând, în legătură cu infracţiunile prevăzute la art.166 CP RM, se relevă că, în condiţiile Republicii Moldova, care se confruntă cu fenomenul separatismului, restrângerea libertăţii persoanei are un caracter ilegal şi atunci când este exercitată de autorităţile neconstituţionale care controlează partea de est a ţării.THE OFFENCES REFERRED TO AT ART.164. AND 166 PC RM: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS The analysis performed in this article covers the legal-penal characteristics of the offences specified in art.164 and 166 PC RM. It is argued that, with regard to the offence specified in art.164 PC RM, the physical constraint may result in: 1) intentional grave, ordinary or easy battery or health harm; 2) violence without any health harm. Further, it is shown that any of the types of weapons mentioned in Law on weapons and ammunition destined for civil usage can be applied as means of committing the offence referred to at lett.g) par.(2) art.164 PC RM. Or, the legislature did not set any limitation on the types of weapons that can be applied to for abduction. It only matters that the weapons could be used to annihilate a person. Finally but not least, with regard to the offences referred to at art.166 PC RM, it is revealed that, whilst the Republic of Moldova is confronting with the separatism phenomenon, the restriction of the person’s freedom is illegal also when is exercised by the unconstitutional authorities controlling the east of the country.

Keywords