Søkelys på Arbeidslivet (Jan 2019)

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

  • Dennis Fredriksen,
  • Erling Holmøy,
  • Birger Strøm,
  • Nils Martin Stølen

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-04-05
Journal volume & issue
Vol. 36
pp. 266 – 281

Abstract

Read online

Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen over tid vil styrke offentlige finanser vesentlig. Hovedårsaken er utsatt avgang fra yrkeslivet, som reduserer offentlige pensjonsutgifter og øker skatteinntektene. Også ytelsene fra offentlig tjenestepensjon ble strammet inn i 2011-reformen. Avtalen fra 2018 tilpasser disse ordningene til den nye folketrygden. Dette gir ingen ytterligere innstramming, men vil føre til utsatt pensjonering for offentlig ansatte.

Keywords