Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (Mar 2021)

ĐIỀU CHẾ THANH NANO GADOLINI HYDROXIT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA HỆ UV/H2O2/Gd(OH)3

  • Le Huu Trinh,
  • Tran Thai Hoa,
  • Nguyen Duc Cuong

DOI
https://doi.org/10.26459/hueunijns.v130i1A.6030
Journal volume & issue
Vol. 130, no. 1A

Abstract

Read online

Trong nghiên cứu này, vật liệu nano Gd(OH)3 dạng thanh đã được tổng hợp bằng phương pháp polyol với tiền chất là gadolini clorua hydrat (GdCl3·xH2O), natri hydroxit và chất hoạt động bề mặt là trietylen glycol (C6H14O4). Sản phẩm đã được đặc trưng bằng các kỹ thuật XRD, SEM, TEM, TG-DTA, EDX. Kết quả cho thấy vật liệu Gd(OH)­3 thu được có cấu trúc dạng thanh nano, đồng đều với khích thước 20 × 200 nm và tinh khiết. Vật liệu được ứng dụng trong phản ứng oxy hóa nâng cao đối với quang hóa phân hủy Congo đỏ của hệ xúc tác UV/Gd(OH)3 và UV/H2O2/Gd(OH)3.

Keywords