Søkelys på Arbeidslivet (May 2022)

Innvandreres pensjoneringsatferd<subtitle>The retirement behavior of immigrants</subtitle>

  • Bernt Bratsberg,
  • Knut Røed

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2022-01-01
Journal volume & issue
Vol. 39, no. 1
pp. 1 – 17

Abstract

Read online

Sammendrag Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram til tidligpensjonsalder. Reformene av det norske pensjonssystemet kan ha bidratt til å endre på dette. Vi studerer effekter av AFP-reformen i privat sektor og finner at de positive arbeidstilbudsresponsene var sterkere for innvandrere fra lavinntektsland enn for norskfødte. Blant personer med antatt rett på privat sektor-AFP anslår vi at forskjellen i yrkesdeltakelse ved alder 63–66 år mellom innvandrere fra lavinntektsland og norskfødte ble redusert fra ni til ett prosentpoeng.

Keywords