Journal of Global Antimicrobial Resistance (Jun 2021)

Colistin-resistance mcr genes in Klebsiella pneumoniae from companion animals

 • Guizhen Wang,
 • Hongtao Liu,
 • Yuyang Feng,
 • Zhiyuan Zhang,
 • Huimin Hu,
 • Jiayang Liu,
 • Lihao Qiu,
 • Zhimin Guo,
 • Jing Huang,
 • Jiazhang Qiu,
 • Chongtao Du

Journal volume & issue
Vol. 25
pp. 35 – 36

Abstract

Read online

No abstracts available.

Keywords