Revista Catalana de Dret Públic (Dec 2009)

Els tribunals constitucionals dels länder alemanys com a garants de la seva autonomia

  • Christoph Degenhart

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 39

Abstract

Read online

Els tribunals constitucionals dels länder són un element essencial de la seva autonomia constitucional en elmarc de l'ordenament federal de la República Federal d'Alemanya.Els espais constitucionals de la Federació i els länder no coexisteixen sense cap relació. La qualitat d'estat dels länder la defineix la Llei Fonamental. L'autonomia constitucional, incloent-hi la jurisdicció constitucional, es troba molt més marcada en l'àmbit de l'organització estatal que en el dels drets fonamentals. Les principals funcions estatals són assignades a nivell federal, per la Llei Fonamental. El Tribunal Constitucional Federal és per tant garant de la distribució competencial i de l'equilibri federal entre Federació i länder. Els tribunals constitucionals dels länder són garants de la seva autonomia constitucional en l'àmbit de l'organització de l'estat. La seva funció com a garant dels drets fonamentals va ser reforçada amb la seva competència per a controlar l'adequació amb els drets fonamentals de la constitució del land, de les decisions de l'Administració i els tribunals emeses en aplicació del dret federal; tot això amb la condició que els seus continguts es corresponguin amb els drets fonamentals homònims de la Llei fonamental. Això comporta una major unificació en dret. La diversitat institucional substitueix a la diversitat en dret material. Al tribunal constitucional del land se li presenta la tasca d'equilibrar la integració en l'espai constitucional de la Federació amb la protecció de l'autonomia constitucional dels länder.

Keywords