Chinese Medical Journal (2021-04-01)

CD23 mediated the induction of pro-inflammatory cytokines Interleukin-1 beta and tumor necrosis factors-alpha in Aspergillus fumigatus keratitis

 • Hai-Jing Yan,
 • Nan Jiang,
 • Li-Ting Hu,
 • Qiang Xu,
 • Xu-Dong Peng,
 • Hua Yang,
 • Wen-Yi Zhao,
 • Le-Yu Lyu,
 • Li-Mei Wang,
 • Cheng-Ye Che,
 • Peng Lyu.

DOI
https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000001342
Journal volume & issue
Vol. 134, no. 8
pp. 1001 – 1003

Abstract

Read online

No abstracts available.