Studia Maritima (Jan 2011)

ON THE DEVELOPMENT OF MERCHANT NAVIES IN THE BALTIC COUNTRIES. THE YEARS 1918–1939

  • Andrzej Mielcarek

Journal volume & issue
Vol. 24

Abstract

Read online

W latach 1918–1939 pojawiły się nowe bandery – polska, gdańska, litewska, łotewska, estońska, radziecka i fi ńska. Największe fl oty miały Dania, Szwecja i ZSRR (całe państwo). Szybkiej odbudowie fl oty niemieckiej towarzyszył spadek tonażu niemieckiej fl oty bałtyckiej. Pewien spadek tonażu fl oty szwedzkiej i duńskiej nastąpił w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. Było to jednak rekompensowane modernizacją tonażu. Modernizacja fl ot handlowych polegała na ulepszaniu maszyn parowych i wprowadzaniu paliwa płynnego. Największy udział nowoczesnych statków motorowych miały fl oty duńska, szwedzka i polska. W okresie międzywojennym rozpowszechniły się statki z ładowniami chłodzonymi, zbiornikowce, rudowęglowce, statki towarowo-pasażerskie. Flota polska wyróżniała się wysokim udziałem tonażu statków pasażerskich. Duże znaczenie dla stworzenia fl oty handlowej, wzrostu i jakości tonażu Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i ZSRR, a także dla odbudowy fl oty niemieckiej, miała polityka gospodarcza państwa.