Nitel Sosyal Bilimler (Dec 2022)

KOBİ’lerin Örgütsel Öğrenme, Dijitalleşme ve Uluslararasılaşma Süreçleri Üzerine Nitel Bir Çalışma/ A Qualitative Study on Organizational Learning, Digitalization and Internationalization Processes of SMEs

  • Yurdagül Meral,
  • Gökhan Silahtaroğlu,
  • Elif Baykal,
  • Bahar Dıvrık

DOI
https://doi.org/10.47105/nsb.1115027
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 2
pp. 102 – 130

Abstract

Read online

Dijitalleşmenin gelişimi, uluslararası işletmecilik alanında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için yeni fırsatlar ortaya çıkarmıştır. KOBİ'lerin dijitalleşmesi, örgütsel öğrenmenin ana aktör olduğu sosyo-teknik bir süreçtir. Çalışmamızın temel amacı, KOBİ’lerde örgütsel öğrenme, dijitalleşme ve uluslararasılaşma arasındaki ilişkileri derinlemesine incelemektir. Araştırma’da KOBİ statüsünde tekstil ve konfeksiyon sanayinde faaliyet gösteren 14 yönetici ile yarı yapılandırılmış 29 sorudan oluşan görüşmeler gerçekleştirilmiş, veriler Maxqda nitel araştırma programında analiz edilmiştir. Araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan sorular bir akademisyen ve sektörde deneyimli bir yönetici tarafından değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Görüşme sorularının anlaşılırlığını test etmek için pilot görüşme yapılmış ve bu görüşmenin sonuçları alanında uzman bir akademisyen ve yönetici ile tekrar paylaşılarak soruların geçerliliği teyit edilmiştir. Ek olarak, görüşme belgesi üzerinde iki farklı kodlayıcı tarafından yapılan kodlamalarda kodlayıcılar arası görüş birliği yüzde 87,50 ile kabul edilen seviyenin üzerinde bulunmuştur.Araştırma sonucunda Türk tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin örgütsel öğrenme alanında gelişime/yeniliğe ve hizmet içi eğitimlere verdikleri, özellikle son zamanlarda dijitalleşme üzerine olan yenilikleri takip ettikleri belirlenmiştir. Dijitalleşme temasında, dijital platformlar ile online iletişim, teknolojik yenilikçilik ve B2B online satış arasında kuvvetli ilişkiler bulunmuştur. Uluslarasılaşma sürecinde özellikle pazar araştırmaları ve plan/strateji oluşturma süreçleri ile teknolojik yenilikler ve teknoloji kullanımı arasında kuvvetli ilişki bulunmuştur. Bulgular, örgütsel öğrenmenin dijitalleşme, dijitalleşmenin de uluslararasılaşma üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymuştur

Keywords