زیست‌شناسی کاربردی (May 2019)

تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف

  • زهرا خلیلی,
  • حسن جلیلی,
  • مصطفی نوروزی

DOI
https://doi.org/10.22051/jab.2019.4311
Journal volume & issue
Vol. 32, no. 1
pp. 23 – 32

Abstract

Read online

کلرلا نوعی جلبک سبز تک سلولی است که بیشترین کلروفیل را در بین موجودات تولید می­کند. از جمله متابولیت­های مهم کلرلا می­توان به کلروفیل a و b و آستاگزانتین اشاره کرد. تا کنون جهت افزایش تولید متابولیت­های ریزجلبک ها، برخی مواد شیمیایی به عنوان محرک استفاده شده اند که یکی از این محرک ها اتانل می­باشد. تاثیر اتانل بر روی رشد سلولی و تولید ترکیبات لیپیدی مختلف گیاهان و ریزجلبک ها بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش برای اولین بار تاثیر اتانل بر تولید آستاگزانتین و کلروفیل a و b در کلرلا سوروکینیانا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اسپکتروفتومتری نشان داد که اتانل در غلظت 10 میکرولیتر (در 100 سی سی محیط کشت) سبب افزایش تولید آستاگزانتین به مقدار 4/1 برابر می شود. در حالیکه میزان تولید کلروفیل­ها، در حضور 100 میکرولیتر اتانل (در 100 سی سی محیط کشت) تنها تغییر اندکی داشته است. با توجه به نقش تنظیمی فیتوهورمون­ها در ریزجلبک­ها می­توان نتیجه گرفت که اتانل نیز مشابه سیگنال عمل کرده و تولید برخی متابولیت­ها را تنظیم می کند.

Keywords