Science and Education (Oct 2020)

IQLIM O'ZGARISHINING SOY SUVLARIGA TASIRI (OMONQO'TONSOY MISOLIDA)

  • N.I. Tirkashev,
  • M.H. Toshova

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 3
pp. 74 – 78

Abstract

Read online

Maqolada Omonqo'tonsoyning suv rejimi, suv sarfi, uni yil bo'yi suv bilan taminlovchi soylar, to'g'risida ma'lumot berilgan.

Keywords