فیزیک کاربردی ایران (Aug 2017)

توزیع خوشه­ های کروی در کهکشان

  • زهرا فرحزادی,
  • موژان ظهیری راد,
  • مهدی خاکیان قمی

DOI
https://doi.org/10.22051/jap.2018.8406.1028
Journal volume & issue
Vol. 7, no. 1
pp. 23 – 30

Abstract

Read online

خوشه های کروی، جمعیت های ستاره ای پیر کهکشان ما هستند که خصوصیات بسیار منحصر به فردی را در ستاره های خود دارند. مواد اولیه ی مشابه، سن یکسان و فاصله ی یکسانی از ما خصوصیاتی هستند که در ستاره های یک خوشه وجود دارد. توزیع خوشه های کروی در کهکشان بسیار جالب است. عمده ی خوشه های کروی در هاله ی کهکشان و مخصوصا در هاله ی اطراف مرکز کهکشان هستند. خوشه های کروی نزدیک به مرکز کهکشان به خاطر نیروی خارجی مرکز کهکشان تحول متفاوتی دارند و سریعتر نیز تبخیر میشوند. به همین خاطر خوشه ی M13 که نسبت به خوشه ی امگا قنطورس نزدیکتر به مرکز کهکشان است از ستاره های کمتر و ابعاد کوچکتری برخوردار است. در این کار توزیع این خوشه ها را در دستگاه مختصات کهکشانی را بدست آوردیم. همچنین لیستی 133 تایی از 150 خوشه کروی کهکشان راه شیری و همچنین درخشانترین آنها در آسمان شمالی و جنوبی که با چشم غیر مسلح قابل رویتند و خصوصیات عمومی آنها را ارائه دادیم.

Keywords