Finanse i Prawo Finansowe (Dec 2019)

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta

  • Katarzyna Nowak

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.24.06
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 24
pp. 85 – 97

Abstract

Read online

Udzielanie kredytów przez banki obarczone jest ryzykiem kredytowym, jakim jest brak spłaty zobowiązania przez dłużnika. W tym celu banki wymagają zabezpieczeń, a jedną z głównych form zabezpieczenia kredytu jest ubezpieczenie, w szczególności ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W praktyce banki wymagają również przeniesienia praw przyszłych przysługujących kredytobiorcy z umowy ubezpieczenia. Również kredytobiorcy narażeni są na różnego rodzaju ryzyka, których zmaterializowanie się może skutecznie utrudnić spłatę kredytu. W związku z tym, kredytobiorcy korzystają z ubezpieczeń w nadziei, że ubezpieczyciel pokryje dług w ramach ochrony ubezpieczeniowej. W artykule autorka przedstawia główne nieprawidłowości występujące w praktyce w dystrybucji ubezpieczeń nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ocenia warunki cesji praw z umowy ubezpieczenia na bank.

Keywords