Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları (Jun 2019)

Aras, İ., & Öztürk, V. (2019). İmam hatip ortaokulu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin özel alan yeterlilikleri. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 101-123.

  • İbrahim Aras,
  • Veli Öztürk

Journal volume & issue
no. 7
pp. 101 – 123

Abstract

Read online

Bu çalışmada, “İmam Hatip Ortaokulu (İHO) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri” anketi ile öğretmenlerin “önem” ve “yeterlik” algı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in belirlediği “Özel Alan Yeterlikleri” 20 farklı üniversiteden 48 uzmanla 2 DKAB öğretmeninin görüşleri doğrultusunda, 5’li likert tipi anket formuna dönüştürülmüştür. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan “İHO DKAB Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Anketi” 2015 yılında öğretmenlerin seminer dönemlerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar illerindeki 78 İHO’da çalışan 355 DKAB öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde maddelere katılım düzeyiyle ilgili olarak ağırlıklandırılmış ortalama değerleri tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Öğretmenlerin, özel alan yeterlik maddelerini yüksek düzeyde önemli gördükleri ve yeterlik maddelerine göre kendilerini yeterli hissettikleri tespit edilmiştir.

Keywords