مطالعات مدیریت ورزشی (Nov 2017)

تعیین عوامل کلیدی موفقیت در توسعة محصول در صنایع چاپ (مطالعة موردی: صنعت چاپ رسانه‌های نوشتاری ورزشی)

  • رضا محمد کاظمی,
  • نازنین راسخ

DOI
https://doi.org/10.22089/smrj.2018.2845.1571
Journal volume & issue
Vol. 9, no. 45
pp. 73 – 92

Abstract

Read online

در دنیای امروز، بقای بلندمدت یک کسب‌وکار به قدرت و توانایی آن بنگاه برای معرفی موفق محصولات جدیدش به بازار وابسته است.این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و برمبنای روش گردآوری اطلاعات، آمیخته (کیفی– کمی) بود. در مرحلة اول، عوامل شناسایی‌شده در پژوهش‌های پیشین، بررسی شدند و سپس، با نخبگان این صنعت درمیان گذاشته شدند تا عوامل پراهمیت‌تر شناسایی شوند. پس از آن، با استفاده از پرسش‌نامة عوامل موفقیت مو (2010)، در نمونه‌ای به تعداد 98 نفر، سؤال‌های پژوهش بررسی شدند. با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون‌های تحلیل عامل تأییدی، تی یک‌نمونه‌ای و فریدمن، به تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس (نسخة 18) و اسمارت ‌پی.ال.اس سه پرداخته شد. نتایج نشان داد که سرعت برگشت سرمایه و شناسایی نیاز مشتری، به‌ترتیب در رتبه‌های اول و دوم اهمیت قرار داشتند و نبود رقبای غالب در بازار، کمترین اهمیت را از بین عوامل شناسایی‌شده داشت؛ ازاین‌رو، با توجه به محیط پرتلاطم کسب‌وکار بهتر است که پروژه‌هایی انتخاب شوند که سریع‌تر وارد بازار شوند و سرعت برگشت سرمایة بیشتری داشته باشند. افزون‌براین، توجه به نیاز مشتری همیشه از اهمیت برخوردار بوده است. بدون‌شک، این موضوع در رسانه‌های نوشتاری ورزشی نیز حقیقت دارد. به‌همین‌دلیل، شناسایی نیاز مشتریان قبل از اقدام به توسعة محصول، بااهمیت‌ترین فعالیتی است که باید انجام شود.

Keywords