جستارهای اقتصادی (Sep 2013)

کارآیی و برابری‌طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری

  • اسمعیل ابونوری,
  • حبیب انصاری سامانی,
  • هادی کشاورز,
  • ابراهیم زارع

Journal volume & issue
Vol. 10, no. 20
pp. 57 – 80

Abstract

Read online

عدالت بحث‌برانگیزترین پدیده، در اندیشۀ بشری و یک حقیقت چند بعدی است. توزیع درآمد، انصاف و استحقاق از شاخص­ترین ابعاد عدالت هستند. برداشت هر جامعه از این مفهوم‌ها آثار مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و همچنین بر توزیع درآمد و ثروت و سیاست­های توزیع مجدد و انتظارات جامعه از دولت خواهد داشت. این مقاله سعی دارد تا مفاهیم یاد شده را در رفتار­ مشارکت‌کنندگان در چهار آزمایش اقتصادی (نمونه تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه مازندران) بررسی کند. نتایج نشان از تبانی برای افزایش سهم­خواهی از حساب مشترک در حالت تصمیم‌های گروهی است. منتفع نبودن تصمیم‌گیرنده باعث توجه بیشتر به کارآیی می­شود. تأیید وجود عرض از مبدأ مثبت در تابع توزیعی نشان‌دهندۀ در نظر گرفتن حقوق اولیه برای افراد بدون استحقاق است. تخصیص درآمد در موقعیت شناخت متقابل و هم‌فکری با افزایش سهم در تولید افزایش پیدا می­کند؛ اما رابطه یاد شده رابطه یک به یک نیست. افزون بر تأیید تأثیر استحقاق بر تصمیم‌های توزیعی، نتایج نشان می­دهد که متغیرهای مهم دیگری غیر از موقعیت تصمیم‌گیری (شرایط بازی) مانند میزان درآمد خانوار، جنسیت، درآمد واقعی بر تصمیم‌های بازیکنان مؤثر هستند.

Keywords