Chinese Medical Journal (2021-04-01)

Clinical practice guidelines for modified radical mastectomy of breast cancer: Chinese Society of Breast Surgery (CSBrs) practice guidelines 2021

 • De-Chuang Jiao,
 • Jiu-Jun Zhu,
 • Li Qin,
 • Xu-Hui Guo,
 • Ya-Jie Zhao,
 • Xiu-Chun Chen,
 • Cheng-Zheng Wang,
 • Zhen-Duo Lu,
 • Lian-Fang Li,
 • Shu-De Cui,
 • Zhen-Zhen Liu,
 • Yuan-Yuan Ji.,
 • Chinese Society of Breast Surgery

DOI
https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000001412
Journal volume & issue
Vol. 134, no. 8
pp. 895 – 897

Abstract

Read online

No abstracts available.