RUS FOLKLOR DİLİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ / AN OVERALL REVIEW OF STUDIES OF THE RUSSIAN FOLKLORE LANGUAGE

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2010;0(24):259-274

 

Journal Homepage

Journal Title: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN: 1300-4921 (Print); 2458-908X (Online)

Publisher: Selçuk University

Society/Institution: Faculty of Letters

LCC Subject Category: Language and Literature | Social Sciences

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Suzan ULUOĞLU

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 16 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Rusya’da ve Avrupa’da folklorun, 18.yy.’ın sonunda 19.yy.’ın başında Sentimentalizm ve Romantizm akımlarının etkisiyle önem kazandığı görülür. Bununla birlikte Rusya’da folklorun bilimsel olarak araştırılmasından önce, sözlü halk yapıtlarının derlendiği ve elde edilen materyallerin bazı şair ve yazarlar tarafından sanatsal amaçlarla kullanıldığı bir dönem yaşanır.</p><p>   1812 yılı Vatan Savaşı ve onun sonrasında etkisini gösteren “Aralık İhtilali”nin Rusya’da  sözlü halk edebiyatına olan ilginin artmasında rolü çok büyüktür.</p><p>   Rus folklor dilinin filoloji açısından incelenmesine, sözlü halk edebiyatı yapıtlarının yoğun olarak derlendiği 1840’lı yıllarda başlanır. Rus folklor dilinin çağdaş araştırılma süreci ise 1940-1950’li yıllarda başlar. Bu yıllarda folklor dilini araştırmak için filolojide lingvofolkloristika “dilbilimsel folklor” adı verilen yeni bir bilim alanı oluşturulur. Folklor dili ile diyalekt arasındaki ilişki, folklor dilinin güzel anlatım araçları, folklor dilinin doğası, folklor dili ile yazılı edebiyat dili arasındaki etkileşim sorunları, bu bilim alanının ele aldığı başlıca konulardır. Çalışmamızda bu konulara ayrıntılı olarak değinilecektir.</p>