Historia de la Educación (Dec 2017)

Brasó Rius, Jordi: Diari de Vilamar. Facsímil de l’edició de 1922, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2017, 68 pp.

  • Raquel CERCÓS I RAICHS

Journal volume & issue
Vol. 36, no. 0
pp. 426 – 429

Abstract

Read online

No abstracts available.