Nature Communications (2018-11-01)

The structure and function of the global citrus rhizosphere microbiome

 • Jin Xu,
 • Yunzeng Zhang,
 • Pengfan Zhang,
 • Pankaj Trivedi,
 • Nadia Riera,
 • Yayu Wang,
 • Xin Liu,
 • Guangyi Fan,
 • Jiliang Tang,
 • Helvécio D. Coletta-Filho,
 • Jaime Cubero,
 • Xiaoling Deng,
 • Veronica Ancona,
 • Zhanjun Lu,
 • Balian Zhong,
 • M. Caroline Roper,
 • Nieves Capote,
 • Vittoria Catara,
 • Gerhard Pietersen,
 • Christian Vernière,
 • Abdullah M. Al-Sadi,
 • Lei Li,
 • Fan Yang,
 • Xun Xu,
 • Jian Wang,
 • Huanming Yang,
 • Tao Jin,
 • Nian Wang

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-018-07343-2
Journal volume & issue
Vol. 9, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

Research on plant root-associated microbial communities may help develop more efficient or sustainable crop production methods. Here the authors analyse the citrus rhizosphere microbiome, using both amplicon and deep shotgun metagenomic sequencing of samples collected across six continents.