Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus (2016-12-01)

Możliwości poprawy stosunków wodnych w pracach urządzeniowo-rolnych

  • Taszakowski Jarosław ,
  • Mika Monika ,
  • Siejka Monika,
  • Janus Jarosław,
  • Leń Przemysław

DOI
https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.115
Journal volume & issue
Vol. 15, no. 4
pp. 115 – 128

Abstract

Read online

Scalenie gruntów jest podstawowym zabiegiem urządzeniowo-rolnym umożliwiającym kompleksowe zmiany przestrzeni rolniczej. Wykonuje się je na mocy Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 700). Scalenie gruntów wraz z procedurami poscaleniowymi stanowi szansę poprawy warunków życia i pracy mieszkańców wsi. Jednym z celów scalenia jest wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Celem artykułu jest wskazanie możliwości poprawy lokalnych stosunków wodnych poprzez przyjęcie odpowiednich koncepcji w projekcie prac urządzeniowo-rolnych, jakim są założenia do projektu scalenia gruntów. Studium przypadku obejmuje 9 wsi, w których jednoznacznie wykazano wady lokalnych stosunków wodnych oraz możliwości ich poprawy poprzez wykonanie scalenia gruntów wraz z inwestycjami w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Keywords