Tefsir Araştırmaları Dergisi (2017-10-01)

GECİKMİŞ BİR SÜREÇ: TEFSİRDEN TE’VİL MERHALESİNE GEÇİŞ

  • Sadık KILIÇ

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 2 TADER (EKİM 2017)
pp. 167 – 184

Abstract

Read online

‘Tefsir’ ilminin yöntem ve araçlarının, tarihin ve toplumların değişimlerine paralel olarak revize edilmesi; ileriye taşınması; toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dinamizme kavuşması büyük önem arz etmektedir. Bunun için de, tefsirin kendisinden yararlandığı geleneksel kaynaklar ile yaklaşım ve yöntem biçimlerine ilave olarak, bilhassa İslami bilgi sisteminin kendi kaynaklarını devreye sokması, ihmal edilmiş bazı kavramlara yeniden hayatiyet kazandırılması gerekmektedir. İhmal edildiğini düşündüğümüz kavramlardan biri olan ‘te’vil’ kavramı bu çalışmada etraflıca ele alınmaya çalışılacaktır. ‘Te’vil’ metodunun öne çıkartılmak istenmesinin temel saikı; ‘tefsir’ teriminin artık Kur’ân lafızlarının ihtiva ettiği gerek doğrudan gerekse dolaylı anlam katmanlarını tespit, teşhis ve ortaya koyma hususunda yaratıcılığını; dinî, fıkhî ve toplumsal beklentileri karşılama gücünü kaybetmiş olmasında yatmaktadır. Bu çalışmanın amacı; tefsir ile te’vîlin birbirlerinin alternatifi değil, birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu açıklama olacaktır.

Keywords