Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Jan 2014)

Razvoj pravne zaštite mrežne neutralnosti u pravu elektroničkih komunikacija s osvrtom na princip transparentnosti

  • Tihomir Katulić,
  • Nenad Bogović

Journal volume & issue
Vol. 35, no. 2
pp. 693 – 717

Abstract

Read online

Razvoj novih internetskih usluga, pritisak na rast i unapređenje infrastrukture i korisnička očekivanja predstavljaju izazov za davatelje internetskih usluga. Korisnici očekuju kvalitetan, pristupačan i slobodan pristup internetu koji im dopušta da sami odaberu usluge koje žele koristiti, a ne one koje preferira davatelj internetskih usluga. Mrežna neutralnost relativno je nov pojam u području prava elektroničkih komunikacija. Pravna regulacija mrežne neutralnosti kao zaštićenog koncepta razvoja elektroničkih komunikacija nije adekvatno implementirana u suvremeno zakonodavstvo. Zakonodavstva nekih razvijenih zemalja aktivno su odbacila koncept mrežne neutralnosti kao pravno zaštićene vrijednosti, argumentirajući takav stav potrebom zaštite slobode tržišnog nadmetanja, opasnošću od pretjerane regulacije na razvoj novih usluga itd. Nakon predstavljanja recentnog zakonodavnog paketa pod nazivom Connected Continent, može se zaključiti kako je europski zakonodavac, barem na formalnoj razini, krenuo suprotnim putem.

Keywords