Tạp chí Khoa học (Sep 2023)

Thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết văn bản thông tin ở môn Ngữ văn cho học sinh phổ thông

  • Nguyễn Thị Xuân Quỳnh*, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Khánh Huyền

DOI
https://doi.org/10.56824/vujs.2023b035
Journal volume & issue
Vol. 52, no. 3C
pp. 14 – 26

Abstract

Read online

Thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết văn bản thông tin ở môn Ngữ văn là một trong những biện pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tư duy và giao tiếp cho học sinh. Bài viết tiếp cận và giải quyết vấn đề trên cơ sở phân tích những ưu thế của việc tích hợp công nghệ thông tin và vai trò của nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy viết văn bản thông tin - một loại văn bản phổ biến và gần gũi với đời sống. Từ đó, chúng tôi đề xuất nguyên tắc và quy trình thiết kế một số nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết văn bản thông tin dựa theo tiến trình nhằm đáp ứng các yêu cầu cần đạt và nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (2018).

Keywords