Søkelys på Arbeidslivet (Aug 2022)

Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø

  • Sylvi Thun,
  • Lisbeth Øyum,
  • Marte P. Buvik

DOI
https://doi.org/10.18261/spa.39.2.3
Journal volume & issue
Vol. 39, no. 2
pp. 1 – 15

Abstract

Read online

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv vektlegger de lokale partenes felles ansvar innen lov- og avtaleverket, for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid i virksomheter. Tidligere forskning har vist viktigheten av topartssamarbeid i virksomhetsutvikling, men det finnes mindre forskning på hvordan plasstillitsvalgte, ledere og lokale verneombud samarbeider i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Funnene fra denne studien er basert på 18 intervju med informanter som innehar disse rollene (n = 41). Vårt hovedfunn er at i virksomheter hvor de mener å ha lyktes med å jobbe partsbasert i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, har verneombudene deltatt i større deler av partsdialogen mellom tillitsvalgte og ledere enn det som er spesifisert til å omhandle ansattes arbeidsmiljø.

Keywords