Sociální studia (2016-08-01)

Sexuální scénáře v paradigmatické a postparadigmatické společnosti

  • Martin Fafejta

Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1

Abstract

Read online

John H. Gagnon a William Simon ve své knize Sexual Conduct argumentují, že homosexualita mezi ženami je nepřirozená, avšak nepřirozená přesně tím způsobem, jakým je každé lidské chování nepřirozené: totiž tak, že nemá žádný jasně předurčený a pevný tvar a obsah. Toto tvrzení shrnuje obecný pohled autorů na lidskou sexualitu, která je podle nich nejen determinována přírodou, ale také sociálně konstituována, a to na třech úrovních: na úrovních kulturních, interpersonálních a intrapsychických scénářů, které určují kdo, kdy, kde, jak, s kým a proč se podílí na sexuálních aktivitách. Kulturní scénáře jsou sociálními institucemi. Interpersonální scénáře jsou aplikacemi kulturních scénářů na specifické situace, v jejichž rámci jsou náležité identity dávány do souladu s požadovanými očekáváními zúčastněných aktérů. Intrapsychické scénáře jsou sociálně ustavenými formami mentálního života. Teorie sociálních scénářů říká, že sexualita je proces a sexuální scénáře procházejí změnami. Simon a Gagnon píší o transformaci paradigmatické společnosti ve společnost postparadigmatickou. Aktéři v paradigmatické společnosti následují několik převládajících kulturních scénářů a omezený soubor „ritualizovaných improvizací“, zatímco postparadigmatickou společnost charakterizuje multiplikace scénářů. Tato multiplikace nutně nevede k liberalizaci sexuality; může rovněž zapříčiňovat nejistotu ohledně toho jak jednat v souladu s očekáváními druhých.

Keywords