Acta Iuris Stetinensis (Jan 2018)

Twórczość dla dzieci i młodzieży służąca edukacji prawnej na tle szeroko podejmowanych działań w tym zakresie

  • Lidia Lewicka

DOI
https://doi.org/10.18276/ais.2018.24-10
Journal volume & issue
Vol. 24

Abstract

Read online

Celem referatu jest przedstawienie zagadnień dotyczących edukacji prawnej dzieci i młodzieży w Polsce, realizowanej za pomocą literatury dla dzieci, na tle szeroko pojętych działań edukacyjnych w tym zakresie. Na wstępie warto zauważyć, że pod pojęciem edukacji prawnej dzieci i młodzieży rozumiem zarówno jednorazowe, jak i długotrwałe objęte jakimś programem działania mające na celu kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw respektu i szacunku wobec gwarantowanych przepisami praw wszystkich ludzi na każdym etapie ich życia i rozwoju, przekazywanie w przystępny sposób wiedzy o prawach wszystkich ludzi z uwzględnieniem praw dziecka oraz przekazywanie wiedzy dotyczącej różnych dziedzin prawa1, terminologii prawnej, zawodów prawniczych i instytucji, które stanowią prawo oraz stoją na straży przestrzegania jego przepisów. Zdefiniowane powyżej zagadnienie omówione zostanie w odniesieniu do programów edukacji szkolnej, poradników wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, materiałów tworzonych przez środowiska prawnicze na potrzeby edukacji prawnej dzieci i młodzieży, a także poprzez analizę twórczości dla dzieci traktującej o zagadnieniach prawnych.