Relaţii Internaţionale Plus (Jul 2017)

The Supreme Security Council of the Republic Of Moldova: activities and prospects for its improvement in the context of the post-Soviet space countries’ experience

  • Valentin BENIUC,
  • Vasilii SACOVICI

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 11
pp. 190 – 220

Abstract

Read online

Abstract. The contemporary world is characterized by multiple risks and challenges to the security sector. In this context, security issues are given increased attention to in all states. It is not an exception for the post-Soviet countries, which have lately paid great attention to the level of functioning of the state system, empowered to ensure national security, the role of the National Security Council. The authors suggest correlating the diversity of factors influencing the national security of the Republic of Moldova, defining the powers and priorities in the activity of the National Security Council. Rezumat. Lumea contemporană este caracterizată de multiple riscuri şi provocări la segmentul asigurării securităţii. În acest context, problemelor asigurării securităţii i se acordă o atenţie sporită în toate statele. Nu reprezintă o excepţie şi statele din spaţiul postsovietic, care, în ultima perioadă, acordă o atenţie majoră nivelului de funcţionare a sistemului de stat, împuternicit să asigure securitatea naţională, a rolului Consiliului securităţii naţionale. Autorii îşi propun să coreleze diversitatea factorilor ce influenţează securitatea naţională a Republicii Moldova, să definească împuternicirile şi priorităţile în activitatea Consiliului securităţii naţionale.