Kader (Jun 2019)

Arazların İspatı Üzerine Zeydî Bir Eser: El-Hasan Er-Rassâs'ın Muhtasar Fî İsbâti'l-A'râz'ı

  • Zeynep Şeker,
  • Jan Thiele

Journal volume & issue
Vol. 17, no. 1
pp. 255 – 271

Abstract

Read online

Bu makale el-Hasan er-Rassâs'ın Muhtasar fî isbâti'l-a'râz'ının bir tasviri ve edisyon kritiğidir. Çalışma daha geniş bir ilmî eserden alınmış gibi görünmektedir. Ayrıca çalışma, kelâm ontolojisinde merkezî bir kavram olan "arazların" gerçekliğinin ispatı ile ilgilidir.

Keywords