ACS Omega (2021-03-01)

Computational Fluid Dynamics Simulation of Hydrodynamics in a Two-Stage Internal Loop Airlift Reactor with Contraction-Expansion Guide Vane

  • Jiazhen Shi,
  • Kai Guo,
  • Zhengchao Wang,
  • Longyun Zheng,
  • Hui Liu,
  • Wenyu Xiang,
  • Chunjiang Liu,
  • Xue Li

DOI
https://doi.org/10.1021/acsomega.0c06277
Journal volume & issue
Vol. 6, no. 10
pp. 6981 – 6995

Abstract

Read online

No abstracts available.