Çerçeveleme Kuramı Bağlamında Kamuoyu Oluşturmada Spin: Birinci Körfez Savaşı

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2016;2016(42)

 

Journal Homepage

Journal Title: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

ISSN: 2147-4524 (Online)

Publisher: Ankara Haci Bayram Veli University

Society/Institution: İletişim Fakültesi

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics: Communication. Mass media

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Muharrem ÇETİN (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

yunus emre toprak

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 9 weeks

 

Abstract | Full Text

Özet Günümüzde hükümetler aldıkları kararların benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla yönetilenlerin onayına gereksinim duymaktadırlar. Yönetilenlerin onaylamadığı kararların uygulanabilirliği son derece zor olmaktadır. Bunun için yönetimler, yönetilenlerin kanaatlerini öğrenme yolunu tercih ederler. Alacakları kararlara ve yapacakları faaliyetlere halktan destek alamayacaklarını bildikleri zaman, yönetimler halkın desteğini sağlamaya yönelik kanaat oluşturma çalışmaları yaparlar. Başka bir ifadeyle kamuoyu oluşturmaya çalışırlar.  Kamuoyu kavramı özellikle, sanayileşme ve şehirleşmeyle birlikte literatürde yer almaya başlamıştır. Okuryazar oranının artması ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte demokrasilerde kamuoyunun önemini artırmıştır. Demokratik yönetimler, kararlarında ve faaliyetlerinde her zaman halkın desteğine gereksinim duymaktadır. Demokrasilerde sağlıklı bir kamuoyunun oluşması ve gelişmesi; medyanın halka yönetim ve yürütme ile ilgili sağlıklı ve doğru haber aktarması ile mümkündür. Bunda kitle iletişim araçlarıyla olayların ve haberlerin sunulduğu çerçeveler önemlidir. Amerikan politika belirleyicileri ve medyası Körfez Savaşı boyunca hikaye üreterek uyguladıkları spin faaliyetlerinde epizodik çerçeveler kullanarak kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır. Bu çalışmada Körfez Savaşı’nda Amerikan hükümeti ve medyası tarafından uygulanan spin faaliyetleri üzerinde durulmuştur.