ACC Journal (Dec 2013)

Standardizace výstupních jazykových testů C1 obchodní angličtiny

  • Blanka Pojslová

Journal volume & issue
Vol. 19, no. 3
pp. 123 – 133

Abstract

Read online

Centrum jazykového vzdělávání MU (CJV MU) v souladu se svou koncepcí výuky jazyků zahájilo v roce 2012 proces inovace a standardizace testování a hodnocení jazykových dovedností studentů nefilologických oborů MU. Proces inovace a standardizace testování probíhá ve dvou rovinách. Tou první je standardizace formátu výstupních jazykových testů na úrovních B1, B2 a C1 pro všechny jazyky vyučované CJV MU, což mimo jiné znamená, že se kromě tradiční gramaticko-lexikální části testují všechny čtyři jazykové dovednosti a to napříč úrovněmi i jazyky. Druhá rovina standardizace spočívá v implementaci dobré praxe vývoje jazykového testu tak, jak ji například uvádí Manuál pro vývoj jazykového testu a zkoušení (Manual for Language Test Development and Examining) vypracovaného asociací ALTE z podnětu Divize jazykové politiky Rady Evropy. V kontextu tohoto procesu bude představena inovace a standardizace jazykových testů obchodní angličtiny na úrovni C1 Rámce z Ekonomicko-správní fakulty MU. S použitím výsledků pretestace takto inovovaných testů bude analyzováno, jaký dopad z hlediska očekávané úspěšnosti budou mít inovované testy na testovou populaci a jak inovované testy subjektivně vzhledem ke svým potřebám vnímají sami studenti.