Метонимија и синегдоха у називима делова тела уроману Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића

Filolog. 2018;17(17):283-294 DOI 10.21618/fil1817283a

 

Journal Homepage

Journal Title: Filolog

ISSN: 1986-5864 (Print); 2233-1158 (Online)

Publisher: University of Banja Luka, Faculty of Philology

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics

Country of publisher: Bosnia and Herzegovina

Language of fulltext: Russian, English, Serbian, Italian, French, German

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Marija N. Andjelković (University of Belgrade, Faculty of Philology)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

На примерима лексема којима се именују делови тела бавимо се одно­сом метонимије и синегдохе у роману Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића. Рад има за циљ да покаже како лексеме којима се именују делови тела имају богату полисемичну структуру, која се реализује кроз процес метонимије и синегдохе. Резултати анализе до којих ће се доћи поређењем ова два типа по­лисемичних трансформација требало би да покажу да оба имају сопствене прин­ципе на којима почива фигуративна полисемичност. У раду ће бити примењен дескриптивни лингвoстилистички метод којим се тип метонимије ,,назив дела тела → особина са њим повезана” и синегдохе „део тела човека → човек” описује на језичком и стилском нивоу.