Ekonomiczne Problemy Usług (Dec 2018)

Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

  • Ewa Kowalewska

Journal volume & issue
Vol. 133

Abstract

Read online

Jednostki samorządu terytorialnego realizują ważne zadania ukierunkowane przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Realizując tak szeroki wachlarz zadań, jednostki samorządu terytorialnego niejednokrotnie dysponują zbyt ograniczonymi środkami finansowymi. Dzięki regulacjom prawnym mogą one korzystać z dostępnych na rynku finansowym instrumentów finansowych, z pewnymi ograniczeniami i z zastosowaniem metod ostrożniościowych. Do najczęściej wykorzystywanych instrumentów finansowych zaliczyć należy kredyty i pożyczki bankowe. Ponadto w ramach współpracy z bankami jednostki samorządu terytorialnego korzystają z innych oferowanych im usług bankowych, przede wszystkim banki prowadzą ich rachunki bankowe. Zgodnie z wolą ustawodawcy bank, który taką obsługę zapewnia, wybierany jest w myśl zasad uregulowanych prawem zamówień publicznych. Do usług świadczonych przez banki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć można także udzielanie gwarancji bankowych i wykonywanie przez bank czynności zleconych w zakresie emisji samorządowych papierów wartościowych. Podstawowym celem niniejszego opracowania była analiza ustawodawstwa w zakresie regulacji odnoszących się do szeroko rozumianego zakresu bankowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie cech charakterystycznych tej obsługi. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy była metoda analityczna. Analizie poddano ustawodawstwo oraz dorobek literatury.

Keywords