Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale (Sep 2020)

CONȚINUTUL LATURII OBIECTIVE A INFRACȚIUNII DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE PROTECȚIE A MUNCII

  • Stela BOTNARU,
  • Tudor JALBĂ

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 8(138)

Abstract

Read online

Articolul conține descrierea semnelor laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii, actualitatea și aplicabilitatea normei prevăzute de art.183 din Codul penal. Cercetarea scoate în evidență carențele care sunt întâlnite în practică la încadrarea judico-penală a faptelor penale de comitere a infracțiunii nominalizate, în acest context fiind propuse soluții pentru înlăturarea acestora, precum și înaintate propuneri de lege ferenda. THE OBJECTIVE SIDE OF THE OFFENSE CONTENT OF LABOR PROTECTION RULES INFRINGEMENTThe article contains the description of the signs on the objective side of the offense of violation of the rules of labor protection, the topicality and the applicability of the norm provided by art.183 of the Criminal Code. The research highlights the shortcomings that are encountered in practice when the criminal-legal classification of the criminal acts of committing the named crime, in this context solutions for their removal, as well as lex ferenda proposals being proposed.

Keywords