Przegląd Spawalnictwa (Oct 2015)

Wpływ technologii spawania laserowego na strukturę i właściwości złącza nadstopu niklu Inconel 625

  • Janusz Adamiec,
  • Katarzyna Łyczkowska,
  • Agnieszka Tomaszewska

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v87i10.493
Journal volume & issue
Vol. 87, no. 10

Abstract

Read online

W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości złączy spawanych laserowo rur ożebrowanych z nadstopu Inconel 625 stosowanych na wymienniki ciepła. W odniesieniu do składu chemicznego poddano ocenie mikro- i makrostrukturę złączy poprzez zastosowanie mikroskopii świetl- nej. Stwierdzono, że zastosowanie spawania laserowego dla rur ożebrowanych przy odpowiednich parametrach spełnia wymagania towarzystw kwalifikacyjnych. Opracowana technologia umożliwiła uzyskanie złącza z pełnym przetopieniem o jednorodnym składzie chemicznym, wąskiej strefie ciepła i spoinie bez niezgodności spawalniczych. The impact of laser welding technology on the structure and properties of Inconel 625 nickel superalloy joint Abstract The paper presents the results of the evaluation of the quality of finned tubes on laser welding technology of Superalloy Inconel 625 used in heat exchangers. Referring to the chemical composition has been evaluating microand macrostructure through the use of light microscopy. It has been found that the laser welding technology applied in the finned tubes meets the requirements set by the licensing authorities. The developed technology enabled one to obtain a joint with full penetration, of homogeneous chemical composition, a narrow heat-affected zone and a fusion weld area without welding imperfections.

Keywords