Nature Communications (Jul 2019)

The genomic landscape of Epstein-Barr virus-associated pulmonary lymphoepithelioma-like carcinoma

 • Shaodong Hong,
 • Dongbing Liu,
 • Shuzhen Luo,
 • Wenfeng Fang,
 • Jianhua Zhan,
 • Sha Fu,
 • Yaxiong Zhang,
 • Xuan Wu,
 • Huaqiang Zhou,
 • Xi Chen,
 • Gang Chen,
 • Zhonghan Zhang,
 • Qiufan Zheng,
 • Xiaobo Li,
 • Jinghao Chen,
 • Xingmin Liu,
 • Mengyue Lei,
 • Chen Ye,
 • Jian Wang,
 • Huanming Yang,
 • Xun Xu,
 • Shida Zhu,
 • Yunpeng Yang,
 • Yuanyuan Zhao,
 • Ningning Zhou,
 • Hongyun Zhao,
 • Yan Huang,
 • Lanjun Zhang,
 • Kui Wu,
 • Li Zhang

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-019-10902-w
Journal volume & issue
Vol. 10, no. 1
pp. 1 – 12

Abstract

Read online

The rare lung cancer subtype pulmonary lymphoepithelioma-like carcinoma is linked to Epstein-Barr virus infection. Here, the authors provide a mutational landscape for this cancer, showing a low burden of somatic mutations and high prevalence of copy number variations.