Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A (Jun 2018)

VÅGA - VETA - VINNA

  • Linnéa Lindfors

Abstract

Read online

Detta specialnummer består av en text som är skriven som en memoarbok av professor emerita Linnéa Lindfors. Efter sin pensionering från professuren i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa har Lindfors fortsatt med forskning och bland annat gjort djuplodande släktforskning. Linnéa Lindfors är en av pionjärerna inom slöjdforskning i Norden. Hennes idoga arbete och omfattande grundforskning ledde till utvecklingen av vetenskapsområdet slöjdpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Lindfors har utvecklat en mängd slöjdpedagogiska teorier och modeller, som exempel kan nämnas modellen för elevens slöjdprocess som en av de mest kända och använda. Modellen för slöjdprocessen återfinns i åtskilliga texter, uppsatser och artiklar på olika nivåer. Lindfors grundforskning har gett viktiga bidrag för forskningen och har också gjort det möjligt att diskutera slöjdens betydelse och kunskapsform i olika sammanhang. I samband med ett nordiskt forskarnätverk i mitten av 1990-talet utvecklade och inrättade Linnéa Lindfors Techne serien tillsammans med professor emeritus Juhani Peltonen vid Åbo universitet i Rauma, Finland. Syftet var att svara på behovet av ett publikationsforum för vetenskaplig rapportering för att förstärka de relativt nyetablerade vetenskapsområdenas ställning i de nordiska länderna. Lindfors deltog aktivt i Techne seriens redaktionsarbete under hela sin arbetskarriär och var även redaktör och skribent i flera publikationer. Lindfors har valt att dela upp sin memoarbok, En livsresa från bondlandet till vetenskapens arenor. Våga ‒ Veta ‒ Vinna. Fokus på slöjdpedagogik. 1974‒2000, i två delar. I Del 1 beskrivs hur bakgrund, händelser, studier och intresse medverkade i yrkesval och akademisk karriär. I Del 2 redogör Lindfors för slöjdpedagogikens framväxt och forskningssamarbeten samt för de utmaningar som ett ungt vetenskapsområde mötte i den akademiska världen. I memoarboken finns en referenslista som ger en heltäckande bild av Lindfors vetenskapliga produktion. Memoarbokens delar kompletterar varandra och kan ses som flera livsberättelser om att våga, veta och vinna, samt hur ihärdigt arbete och klokskap ledde till att vetenskapsområdet etablerades och erhöll en professur. I redaktionen för Techne serien är vi stolta över att som specialnummer kunna publicera Linnéa Lindfors memoarbok med berättelser om hur bakgrund, hinder och möjligheter ledde till att Lindfors blev en framstående slöjdpedagog. Specialnumret vänder sig till alla med intresse för lärande och undervisning inom slöjdområdet och vår förhoppning är att den inspirerar till fortsatt lärande, utvecklingsarbete och forskning inom slöjd.