مجله آب و خاک (May 2020)

توانایی زغال‌زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی

  • جلال الدین خال لی زاده,
  • اسماعیل دردی پور,
  • مجتبی بارانی مطلق,
  • عبدالرضا قرنجیکی

DOI
https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.81960
Journal volume & issue
Vol. 34, no. 2
pp. 409 – 422

Abstract

Read online

از بین عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان، آهن محدودیت­های فراوانی را برای محصولات کشاورزی به خصوص در خاک­های آهکی ایجاد کرده است. به منظور بررسی اثر زغال­زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی آزمایشی گلخانه­ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل زغال­های­زیستی اشباع نشده (زغال­زیستی کاه­گندم (WB) و زغال­زیستی نئوپان (PB) هر کدام 5/2 درصد وزنی)، و زغال­های­زیستی اشباع شده (زغال­زیستی اشباع شده کاه­گندم (Fe-IWB1) 5/2 درصد وزنی، زغال­زیستی اشباع شده کاه­گندم (Fe-IWB2) 5 درصد وزنی، زغال­زیستی نئوپان اشباع شده (Fe-IPB1) 5/2 درصد وزنی و زغال­زیستی اشباع شده نئوپان (Fe-IPB2) 5 درصد وزنی)، و کود آهن از منبع سکوسترین آهن (S) و خاک شاهد بدون آهن و زغال­زیستی (C) بر روی دو رقم سویا (ویلیامز و سامان) بود. نتایج نشان داد با افزایش میزان مصرف زغال­های­زیستی اشباع شده با آهن غلظت آهن فعال خاک، غلظت و جذب آهن فعال و شاخص کلروفیل در برگ­های بالایی گیاه افزایش معنادار یافت (05/0 P≤). اما زغال­های­زیستی اشباع نشده با آهن غلظت آهن فعال خاک و گیاه و شاخص کلروفیل برگ را نتوانست افزایش معنادار دهد. همچنین همبستگی مثبت معنی­داری بین غلظت آهن فعال با شاخص کلروفیل برگ (**88/0r=) و عملکرد ماده خشک سویا (**87/0r=) وجود داشت. بنابراین، زغال­زیستی اشباع شده با آهن قادر به عرضه آهن کافی و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی می­باشد.

Keywords