Tidsskrift for velferdsforskning (Jan 2020)

«Jeg er klar til å bidra»

  • May-Linda Magnussen

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2020-01-05
Journal volume & issue
Vol. 23
pp. 63 – 75

Abstract

Read online

I artikkelen bruker jeg innsikter og redskaper fra institusjonell etnografi til å utforske erfaringer kvinner med flyktningbakgrunn har med å prøve å komme i lønnet arbeid i dagens Norge. Jeg viser hvordan denne prosessen er formet av organiserings- og tenkemåter som kan forstås som «styrende» (Smith, 2005) – som formende på kvinnenes «integreringsarbeid» på tvers av tid og rom. Jeg utforsker særlig styrende forståelser. Mer konkret retter jeg oppmerksomhet mot hvordan en del bakkebyråkrater, ved å kategorisere kvinner med flyktningbakgrunn på visse måter, drar på slike forståelser. Artikkelen er basert på kvalitative intervjuer med 25 mødre med flyktningbakgrunn. Jeg viser imidlertid frem erfaringen til én enkelt kvinne i artikkelen. Hennes erfaring er særlig egnet til å synliggjøre styring, deriblant styrende forståelser, som gjennomsyrer mitt samlede datamateriale. Jeg viser hvordan denne kvinnen med jevne mellomrom mistenkeliggjøres og stakkarsliggjøres, og hva slags konsekvenser dette får for henne, men reflekterer også over generelle konsekvenser av slike sosiale prosesser. I tillegg viser jeg hvordan forståelser som trekkes på i slik kategorisering, formidles i den siste norske integreringsmeldingen, samt hvordan statistikk og samfunnsforskning brukes for å bygge disse. I artikkelen argumenterer jeg for samfunnsforskning som utforsker og utfordrer slik kategorisering.

Keywords