Sosyolojik Bağlam Dergisi (Apr 2024)

Yeni Anneliğin Sosyolojisi: Postmodern Zamanda Anne Olmak

  • Döne Ayhan

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.5.1.8

Abstract

Read online

Aile toplumsal bir gerçeklik olarak önemini her zaman korumaktadır. Aile sosyolojisinde önemli aktörlerden bir tanesi olan annenin postmodern dönemde yaşadığı değişim de kayda değerdir. Klasik bir anne kimliğinin ötesinde postmodern dönemde annelik profesyonel bir nitelik taşımaktadır. Enformasyon teknolojilerinin gelişim hızıyla bilgi artık bir tüketim nesnesi halini almıştır. Bilginin tüketilmesiyle uzmanlık alan ve sınırları genişleyerek annelik özel alandan kamusal alana taşınmıştır. Anne kimliğinin yeniden inşa edildiği günümüzde orta sınıf kadınların çocuğa atfettiği anlamın farklılaşması da söz konusudur. Anneliğin kültürel yapısının anlaşılmaya çalışıldığı bu çalışma, “Yeni Anneliğin Sosyolojisi Postmodern Zamanda Anne Olmak” isimli eserin kitap kritiğinden oluşmaktadır.

Keywords